'Verstandelijke beperking' is een relatief veel voorkomende aandoening met een prevalentie van ongeveer 1,5% in Westerse landen. Hoewel het vaak niet mogelijk is om een duidelijke oorzaak van verstandelijke beperkingen vast te stellen, is het vrij zeker dat het optreden ervan wordt beïnvloed door complexe biomedische, sociale, gedragsmatige en educatieve risicofactoren. Veranderingen in het begrip van het globale fenomeen van beperkingen hebben ook een belangrijke invloed gehad op de conceptualisering van verstandelijke beperkingen, wat noodzakelijkerwijs heeft geleid tot veranderingen in de gebruikte terminologie. De volgende modellen van beperkingen worden het vaakst beschreven in de literatuur: moreel, medisch, revalidatie, sociaal, en diversiteitsmodel.

Ondanks veranderingen in het begrip van het fenomeen handicap en in de gebruikte terminologie, worden mensen met een verstandelijke beperking nog steeds blootgesteld aan stigmatisering en marginalisering.

Hoewel het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap de ondertekenende landen verplicht "te zorgen voor een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus", gaan leerlingen met een verstandelijke beperking vaker naar basisscholen en middelbare scholen voor speciaal onderwijs dan leerlingen met andere vormen van een beperking, en de praktijk van statistische onzichtbaarheid van deze leerlingen in het onderwijsproces kan de werkelijke stand van zaken op het gebied van inclusief onderwijs verhullen. Postsecundair onderwijs voor studenten met een verstandelijke beperking in hoger onderwijs is zeer zeldzaam in Europa.

 

De interpretatie van termen als "onderwijs voor leerlingen met een beperking", "inclusief onderwijs" en "inclusieve school" verschilt aanzienlijk tussen de Europese landen.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (VN, 1948) legt in art. 26 de basis voor de betekenis van "onderwijsinclusie", ook al wordt het niet expliciet genoemd: "Eenieder heeft recht op onderwijs. Het onderwijs moet gericht zijn op de volledige ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap tussen alle naties, rassen en godsdienstige groepen bevorderen, en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede ondersteunen". In dit artikel wordt het grondbeginsel van inclusief onderwijs bevestigd, waarbij het recht van eenieder op onderwijs wordt vastgelegd en wordt verduidelijkt dat de taak van de onderwijsinstelling niet ophoudt bij het overdragen van kennis.

In de Wereldverklaring over onderwijs voor iedereen (UNESCO, 1990) wordt de zogenaamde Education for All (EFA)-beweging gedefinieerd, die tot doel heeft basisonderwijs van goede kwaliteit voor iedereen te verschaffen.

"Dit betekent dat men pro-actief moet zijn in het identificeren van de barrières die velen ondervinden in de toegang tot onderwijsmogelijkheden en het identificeren van de middelen die nodig zijn om deze barrières te overwinnen. Inclusief onderwijs is een proces van versterking van de capaciteit van het onderwijsstelsel om alle lerenden te bereiken en kan derhalve worden gezien als een belangrijke strategie om EFA te verwezenlijken. Als algemeen beginsel moet het als leidraad dienen voor alle onderwijsbeleid en -praktijken, uitgaande van het feit dat onderwijs een fundamenteel mensenrecht is en de grondslag vormt voor een rechtvaardiger en gelijkwaardiger samenleving".

Het is hier duidelijk dat inclusie een transversale waarde is, waarvan de aanwezigheid kenmerkend is voor de manier waarop het schoolsysteem functioneert, ook vanuit organisatorisch en managementoogpunt, en die het handelen van de school stuurt volgens de logica van gelijkheid, gelijke kansen en participatie. 

Onderzoek in Europa naar het onderwerp inclusie van studenten met verstandelijke beperkingen in universitaire contexten is echter niet erg ontwikkeld. Bovendien is er een gebrek aan gegevensverzameling in heel Europa over het aantal studenten met een verstandelijke beperking die een postsecundair of hoger onderwijstraject hebben gevolgd en dit is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van een inclusiebeleid.

 

Een virtuele leeromgeving (VLE) is een virtueel klaslokaal dat leerkrachten en leerlingen in staat stelt online met elkaar te communiceren. Informatie over de klas, leermateriaal en opdrachten worden gewoonlijk via het web verstrekt. Leerlingen kunnen inloggen op de website van de klas om deze informatie te bekijken en kunnen ook opdrachten en verplichte leesmaterialen downloaden op hun computer. Sommige VLE's staan zelfs toe dat opdrachten en toetsen online worden afgewerkt. Hier kan de leerkracht in real time met de leerlingen communiceren via video- of webconferenties. Virtuele leeromgevingen zijn een populaire methode van e-learning, wat verwijst naar leren via elektronische middelen. Hoewel een VLE het traditionele klaslokaal niet volledig kan vervangen, kan het een nuttige manier zijn om les te geven aan studenten die op veel verschillende locaties wonen.

Tot de belangrijkste voordelen van virtuele leeromgevingen behoren: toegankelijkheid, flexibiliteit, personalisering, tijd- en kostenbesparing, onmiddellijke informatie en het internationale karakter.

Enkele projecten die gebruik maakten van een VLE die tevens succesvol bleek te zijn:

 • INTENT-project (Integrating Telecollaborative Networks into Foreign Language Higher Education).
 • Erasmus+ CETproject (Communicatie en onderwijs door Transmedia)
 • Erasmus+ project AMEDY (Active Media education for the Disabled Youth).
 • Erasmus+ project SUSKIDS (Sustainability Skills for Down Syndrome 

Na het ontwerpen en implementeren van een virtuele leeromgeving (VLE) is het van groot belang om de VLE te evalueren om er zeker van te zijn dat het gebruikt wordt voor wat nodig is. 

Met betrekking tot de evaluatie van het systeem zelf, is het belangrijk het volgende in overweging te nemen:

Bij de evaluatie van de VLE is het van belang om te evalueren in hoeverre de keuze voor de VLE ook voldoet aan de voordelen die eraan verbonden zijn. Daarnaast is het ook belangrijk om de inhoud te evalueren.

Wat betreft de evaluatie van het leerproces van de deelnemers is het belangrijk om te bedenken dat als je meer inzicht wilt krijgen in het leerproces van de deelnemers, de beginsituatie van de deelnemers altijd duidelijk moet zijn.

Voor de evaluatie van de training binnen het TUT4IND project, zal de evaluatie zich richten op zowel het ontwerp en de inhoud van de training als het leerproces van de deelnemers. 

Tijdens het proces van het ontwerpen van de VLE en de trainingsinhoud, zal een formatieve evaluatie met een paar deelnemers of een steekproef van het publiek plaatsvinden, om er zeker van te zijn dat de uiteindelijke VLE een solide VLE zal zijn. Wanneer de deelnemers de uiteindelijke opleiding hebben voltooid, zal er een summatieve evaluatie plaatsvinden, waarin de impact en de inhoud van de cursus zullen worden beoordeeld.

Basis computervaardigheden: Kennis van de volgende eLearning platforms: MOOC, MOODLE, enz.

Inschrijving voor de cursus geschiedt op basis van eerdere oproepen tot het indienen van inschrijvingen.

Aantal plaatsen per oproep: maximaal 25, voor de voltooiing van alle modules, plus vijf extra plaatsen voor elke module, zodat deze onafhankelijk kunnen worden gevolgd. Als niet de hele cursus wordt gevolgd, kan een certificaat worden verkregen dat de specifieke module(s) is (zijn) gevolgd, maar een certificaat dat de bekwaamheid om les te geven aan studenten met een handicap erkent, wordt alleen verkregen als de hele cursus is gevolgd.

De oproep is bedoeld voor het afronden van de hele cursus, met nog 5 plaatsen gereserveerd voor specifieke modules.

Het tijdschema van de cursus omvat de begin- en einddatum van elke opleidingsmodule en de uiterste termijnen voor de indiening en de voltooiing van de evaluatieactiviteiten. Na het verstrijken van deze termijnen wordt een buitengewone periode ingesteld om de nog niet afgewerkte modules te voltooien. De uiterste termijn voor de voltooiing van elke module en van de cursus in zijn geheel zal worden vastgesteld nadat de cursus is getest.

De cursus zal worden ondersteund door een ondersteunende professional, die de studenten zal leiden en begeleiden door twijfels op te lossen of nadere informatie over de verschillende onderwerpen te verstrekken. Deze professional zal belast zijn met het geven van twee virtuele sessies, een eerste en een laatste, om twijfels op te helderen en dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen.

De communicatie tussen de professionele trainer en de studenten vindt plaats via een MOODLE-forum of per e-mail.

Om zich voor het programma in te schrijven, moeten de kandidaten docent zijn in het hoger onderwijs en in het bezit zijn van een bachelor-, master- of doctorsgraad, of een ander wettelijk diploma, op welk academisch gebied dan ook.

Het wetenschappelijk comité van het programma kan ook de inschrijving aanvaarden van andere kandidaten met een relevant academisch, wetenschappelijk en professioneel curriculum, ook al zijn zij geen docenten in het hoger onderwijs. 

Kandidaten moeten aangeven dat zij belangstelling hebben voor dit speciale programma en ten minste één semester beroepservaring als docent hebben.

Na afloop van de opleiding zullen de docenten de basisbeginselen van inclusief onderwijs kennen en een basiskennis hebben van de wetten betreffende het hoger onderwijs voor personen met een beperking in Europa en het recht van personen met een verstandelijke beperking (VB) om deel te nemen aan dat onderwijsniveau. Bovendien kennen zij het concept van verstandelijke beperkingen en de cognitieve en sociaal-gedragsmatige kenmerken van deze groep. Ze zullen kennis hebben over de emotionele intelligentie van mensen met een verstandelijke beperking, evenals strategieën om hun motivatie te stimuleren.

De universiteitsdocenten zullen worden onderwezen in de beginselen van positieve gedragsinterventie en zullen basiskennis hebben over hoe zij studenten kunnen ondersteunen bij persoonlijke groei en ontwikkeling, hoe zij hen kunnen helpen de gevolgen van hun eigen keuzes en activiteiten beter te begrijpen, hoe zij hun eigen beslissingen kunnen nemen en hoe zij hun gedragspatronen kunnen verbeteren.

De leraren zullen ook in staat zijn studenten met een verstandelijke beperking beroepskeuzevoorlichting te geven. Ze zullen weten hoe ze studenten met een verstandelijke beperking kunnen aanmoedigen om verantwoorde en autonome keuzes te maken op sociaal gebied en op het gebied van hun werkomgeving

Uiteindelijk zullen universiteitsdocenten na afloop van de opleiding in staat zijn om toekomstige studenten met een verstandelijke beperking te ondersteunen bij het bereiken van gelijke kansen om hun studie te voltooien.

 • Kennis: Uitgebreide, gespecialiseerde, feitelijke en theoretische kennis binnen een werk- of studiegebied, en besef van de grenzen van die kennis. 
 • Vaardigheden: Een uitgebreid scala aan cognitieve en praktische vaardigheden die nodig zijn om creatieve oplossingen voor abstracte problemen te ontwikkelen. 
 • Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid: Leiding geven en toezicht houden in contexten van werk- of studieactiviteiten waarin sprake is van onvoorspelbare veranderingen. Prestaties van zichzelf en anderen evalueren en ontwikkelen. 

Universitaire docenten die aan de cursus zullen deelnemen, moeten in staat zijn:

 • Kennis en begrip te tonen over inclusie en verstandelijke beperkingen door inclusiestrategieën toe te passen en groepsuitsluitingsprocessen in universitaire omgevingen te voorkomen.
 • Hun kennis over inclusie en verstandelijke beperkingen toe te passen op hun onderwijsactiviteiten. 
 • Kiezen tussen alternatieven en bestaande manieren om belemmeringen voor toegang effectief weg te nemen en zinvolle leermogelijkheden te bieden.
 • Competenties ontwikkelen om leeromgevingen op te zetten die toegankelijk zijn voor studenten met een verstandelijke beperking, om inclusie te bevorderen en uitsluiting van groepen in schoolomgevingen te voorkomen.
 • informatie- en communicatietechnologieën (ICT) gebruiken als een toegevoegde waarde om participatie, delen en toegankelijke multimodale communicatie te ondersteunen.
 • de motivatie, het gevoel van eigenwaarde en de perceptie van inefficiëntie bij studenten met een verstandelijke beperking te stimuleren.

 

 • Basiskennis verwerven over de beginselen van inclusie.
 • Zich bewust worden van de belangrijkste kwesties in verband met inclusie (Europees perspectief en dimensie van een gemeenschappelijk kader) en de behoeften van mensen met een verstandelijke beperking in termen van deelname aan universitaire cursussen.  
 • Digitale vaardigheden verbeteren door te werken met een reeks hulpmiddelen en software voor het onderwijs.
 • De actieve deelname van studenten met een verstandelijke beperking aan het universiteitsleven en aan de context van de stad aanmoedigen door hen te betrekken bij verschillende initiatieven, culturele en sportieve activiteiten.

De cursus bestaat uit drie modules, elk met vier onderwerpen.

Module I: Transversale opleiding

   Onderwerp 1. Diversiteitsmanagement en principes van inclusief onderwijs 

   Onderwerp 2. Intellectuele en ontwikkelingsstoornissen 

   Onderwerp 3. Interventie in probleemgedrag en levenskwaliteit van mensen met een verstandelijke beperking

   Onderwerp 4. Bevordering van de motivatie van studenten met een verstandelijke beperking

Module II: Didactiek en inclusieve methodologieën

   Onderwerp 5. Universeel ontwerp voor leren 

   Onderwerp 6. Ondersteunende strategieën 

   Onderwerp 7. Technologische apps als leermiddelen 

   Onderwerp 8. Technieken voor leerbevordering 

Module III: Specifieke opleiding

   Onderwerp 9. Emotionele intelligentie en conflicten oplossen 

   Onderwerp 10. Strategieën voor studiebegeleiding 

   Onderwerp 11. Beroepskeuzevoorlichting 

   Onderwerp 12. Ontwikkeling van sociale vaardigheden 

Elk onderwerp is onderverdeeld in de volgende secties:

 • Inleiding
 • Theoretisch kader en bibliografie
 • Specifieke concepten met betrekking tot het thema
 • Specifieke behoeften van mensen met een verstandelijke beperking met betrekking tot het thema
 • Methodologische voorstellen
 • Activiteiten
 • Verklarende woordenlijst
 • Hulpmiddelen
 • Tips
 • Curiosa
 • Link

In case the course would be implemented in a new country, the procedure for requesting access to the educational platform https://vle.tut4ind.eu is as follow:

- Request access to Miguel Corbí through the following email address: mcorbi@ubu.es, adding next information:

 • Name
 • Surname
 • Email
 • Country
 • Language of the course

-  Once registered, the user will receive an email with the access credentials.

- The user must access the https://vle.tut4ind.eu/login/index.php address and enter the credentials to validate access. Remember that the generated password will be temporary, and you must change it the first time you access.

 - From the menu on the left sidebar  you  will see the course(s)  in which you are enrolled.